و روزی چندین بار جملاتم را سرهم میکنم که وجودم را، آزاری که میبینم را، بر سرت آوار کنم که ببینی چه آواره ای از زندگیم ساختی، اما درست لحظه آخر چیزی نگهم می دارد. نمیدانم این چیز تا کی توان قانع کردنم را خواهد داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید